top of page

ZOUWDAL VESTE

AM Wonen en Gemeente Maastricht

In een aantal fasen is het buurtontwikkelingsplan Malberg in Maastricht uitgevoerd. Na sloop van de verouderde woningen ontstond er in de derde fase ruimte voor de bouw van circa 190 woningen.


Geaccideerd terrein

Projectontwikkelaar AM Wonen gaf ons bij dit project de opdracht om een stedenbouwkundig inrichtingsplan te vertalen naar een uitvoeringsgereed infra-bouwplan. Dat hebben we opgepakt in nauw contact met architect Boosten-Rats. Daardoor konden we er zeker van zijn dat bouwpeilen van de woningen klopten met het hoogteplan voor de buitenruimte. In een geaccidenteerd terrein zoals op deze locatie, is dat een belangrijk aandachtspunt.


Afvoer op natuurlijke wijze

De engineering spitste zich in dit project voornamelijk toe op een bovengrondse en dus zichtbare afvoer van hemelwater. Om de afvoer op natuurlijke wijze te kunnen inrichten, is het stratenpatroon haaks op de hoogtelijnen geprojecteerd. Op basis daarvan hebben de mensen van Ducot de hemelwaterafvoer in het gebied ontworpen.


Het Zouwdal

Aanvullend werd ons gevraagd om de groene zone achter het bouwplan in te richten, ditmaal met Gemeente Maastricht als opdrachtgever. Deze groene zone, het Zouwdal, heeft een belangrijke functie in de waterhuishouding van het gebied. Het biedt ruimte voor waterberging en zorgt op natuurlijke wijze voor de afvoer van overlopend hemelwater. Naast deze waterfunctie, is het gebied voorzien van een recreatief wandelpad met bloemrijke bermen.


Na ontwerp en engineering van de plannen hebben de mensen van Ducot als directievoerder en toezichthouder bijgedragen aan een succesvolle uitvoering van het plan.


Wonen, gezonde waterhuishouding, recreatie en versterking van de biodiversiteit gaan in Zouwdalveste nu hand in hand. Het vele groen en het doordachte watersysteem dragen bij aan een slimme, klimaatadaptieve inrichting van dit gebied.Het Zouwdal heeft een belangrijke functie in de waterhuishouding van het gebied

bottom of page