Ruimtelijke Onderbouwing - Galerie Montfort

Gemeente Roerdalen / Coonen architecten

Voor de realisatie van een Galerie in het buitengebied van Roerdalen heeft Ducot middels een ruimtelijke onderbouwing de realisatie mogelijk gemaakt.


Persoonlijk ondernemerschap: “De eerste stap in het proces start altijd met een initiatief. Om de realisatie van een initiatief mogelijk te maken, dienen de planologische kaders (lees: het bestemmingsplan) dit toe te staan. Ducot vormt voor u de brug tussen uw initiatief en het bevoegd gezag. Door samen met elkaar op te trekken, en creatief te zijn met wet- en regelgeving is Ducot in staat gebleken ook de complexe bestemmingsplancasussen voor u te bewerkstelligen.”


Locatie
Rozendaal 10 te Montfort, buitengebied Roerdalen.

Opgave
In opdracht van Coonen Architecten heeft Ducot voor de initiatiefnemer de procedure mogen begeleiden om te komen tot planologische kaders waarbinnen het initiatief is toegestaan. Ducot heeft gefungeerd als brug tussen architect en bevoegd gezag (gemeente Roerdalen). Door dit project samen en in overleg met elkaar  aan te pakken, heeft dit tot een succesvol eindresultaat geleid.

Ducot heeft in dit proces vanaf het eerste initiatief de vooroverleggen gevoerd, het principeverzoek en de ruimtelijke onderbouwing opgesteld om tot slot de planregels en verbeelding te maken en te digitaliseren.  Wij hebben daarmee onze opdrachtgever ontzorgd, en uiteindelijk de planologische kaders gecreëerd om het initiatief realiseerbaar te maken.

Bijzonderheden
Nieuwe ontwikkelingen in een buitengebied zijn vaak complexer en lastiger te legaliseren dan de projecten in stedelijke gebieden. In buitengebieden geldt veelal strikt beleid ten aanzien van nieuwbouw, onder meer door de aanwezigheid van natuurwaarden zoals de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ondanks de beperkte mogelijkheden, is Ducot door buiten de kaders te denken en creatief met wet- en regelgeving om te gaan, uiteindelijk in goed overleg met de gemeente tot een positief eindresultaat gekomen.